بررسی میکروارگانیسمها و تکامل بیوشیمیایی و انواع و نقش آنها در فساد مواد غذایی

موجودات ریز میکروسکوپی هستند که طول آنها کمتر از یک میلیمتر است و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. اکثر آنها تک سلولی، بعضی از آنها به شکل مجموعه‌ای از سلول ، برخی به صورت رشته‌های دراز شامل واحدهای مجزا و تعدادی به صورت پروتوپلاستهای درون دیواره سلولی دیده می‌شوند. میکروارگانیسمها با وجود تشکیلات و ساختمان سلولی تقریبا ساده ، دارای همان فعالیتهای اساسی فیزیولوژیکی هستند که در موجودات عالی با ساختمان چند سلولی دیده می‌شود نظیر مصرف غذا ، تولید ماکرومولکولهای جدید و تولید انرژی. میکروارگانیسمها شامل پروتوزوآها ، جلبکها ، قارچها ، باکتر

بررسی مصرف گرایی در اسلام

ف گرایی 1. اعتدال گرایی مهم ترین اصل اسلامی در زمینه مصرف؛ اعتدال گرایی و پرهیز از افراط و تفریط است. اسلام، همگان را به تلاش در عرصه تولید و قناعت در عرصه مصرف توصیه می کند. 2. توجه به معیار عقلایی در مصرف در مصرف، باید معتدل عمل کرد؛ یعنی باید معیارهای عقلی و عقلایی را در نظر گرفت و به تعبیر دیگر، الگوی مصرف باید کاملاً علمی و سنجیده باشد. بی توجهی جوانان به علم و عقل در مصرف، آنان را به بیراهه می کشاند. 3. تعهد و پارسایی اسلام، همگان را به از بین بردن تجمل پرستی و مصرف های بی رویه و زهد و پارسایی و تعهد در استفاده از نعمت های الهی فرامی خواند که این کار برا

مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی

: DOC مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی تفریحیفهرست مطالب:پیش گفتار ........................................................................................................................13 مقدمه ................................................................................................................................16 فصل اول کلیات1-1 – شناخت بستر موضوع................................................................................................. 192-1- چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر...........................................................................193-1 – سوال های تحقیق .................................................................................................... 20 4-1- تعریف واژه ها .......................................................................................................... 211-4-1- فرهنگ..............................................................