پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز

وویتز (1987؛ به نقل از خورشیدزاده، برجعلی، سهرابی و دلاور، 1390) با هدف ارزیابی شدت اختلال اضطراب اجتماعی و اجتناب این پرسشنامه را تدوین نمود. پرسشنامه 24 ماده دارد که 13 گویه آن مربوط به اضطراب عملکرد و 11 گویه دیگر مربوط به اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است و آزمودنی می‌باید به هر گویه برحسب اضطراب و اجتناب خود پاسخ دهد. بر اساس هنجارهای صورت گرفته، نمرات بین 65-55 اضطراب اجتماعی متوسط، 80-65 اضطراب اجتماعی قابل ملاحظه و 95-80 اضطراب اجتماعی شدید را مطرح می‌کند و بالاتر از این میزان نشان دهنده اضطراب اجتماعی بسیار شدید است (لیبوویتز، 1987؛ به نقل از خورش

بررسی MRP و مکانیسم و تکنیکهای آن

وان یك رویكرد كامپیوتری به برنامه ریزی تدارك و تولید مواد در آمریكا شكل گرفته و كتاب راهنمای كامل آن در سال 1975 توط ارلیكی منتشر گردید. بدون شك تنكیك MRP پیش از جنگ جهانی دوم نیز به صورت دستی و به شكلی تلفیقی در بخش های مختلف اروپا بكار گرفته می شد. با این حال، آنچه كه ارلیكی دریافت، این بود كه كامپیوتر امكان بكارگیری كلیه جزئیات تكنیك MRP را فراهم ساخته و این امر تكنیك مزبور را در مدیریت موجودی‌های در جریان تولید بسیار اثر بخش می سازد. طرح اولیه فوق برای بكارگیری كامپیوتری MRP، بر مبنای یك پردازشگر لیست مواد (BOMP) ایجاد گردیده بود. این پردازشگر، برنامه تو

سوالات استخدامی مشاغل ریلی راه آهن لکوموتیورانی96