پاورپوینت آماده ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت آماده ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت :

مقدمه

این مقاله, موضوعاتی راجع به ارزشیابی روش های (سیاست های)دولت را با استفاده از مدل عدم قطعیت جستجو می کند. در اقتصاد کلان, توجه زیادی به نشانه های مثبت و منفی بی ثباتی (مدل عدم قطعیت) شده است.یکی از جهت گیری های عمده این اثر مربوط به نقش ها و آثار هانس و ساگنت(2001) در ارائه تحلیل روش ها است. سایر نمونه های مربوط به نقش داشتن افراد در برنامه تحقیق فوق, گیاننی (2002), مارسلینو و سالمون(2002), انتاسکی و استاک (2002), تتلو و وان زور موهلن(2001) و خودمان: بروک و دارلوف (2005 2004) و بروک و (2003) هستند.

این برنامه از رویکردی تبعیت می کند که به وسیله والد(1950) انتخاب شده است رویکرد ما برای مدل عدم قطعیت, فضاهای مدلی را تحلیل می کند که از این نظر غیر مکانی هستند که ما نیاز نداریم که مدل های متفاوت به یکدیگر بر طبق چند پارامتر, نزدیک باشند.

در زمینه اقتصاد کلان : مدل های مجزا (پراکنده)

در زمینه سیاست های پولی :مدل رو به عقب ,رو به جلو ,مدل پیوندی

مدل عدم قطعیت مدلی که در بین مدل ها وجود دارد ,مدلی که از انتظارات بهره می برد و فرد تفاوت هایی با توجه به چگونگی تنظیم و عدم توافق و اجماع از انتظارات در برابر اندازه گیری های پزوهش محور ,پیدا می کند.

بطور رسمی ما با مدل عدم قطعیت صحیح به شیوه ای رفتار می کنیم که با سایر فرم های عدم قطعیت یکسان هستند. از این دیدگاه, تحصیل سیاست ها بر اساس یک مدل واحد را می توان تصور کرد که عبارت احتمال پذیری شرطی را ایجاد می کنند که در آن یکی از اجزای شرطی کردن, مدل است.

فرد چگونه می تواند در زمینه شرطی کردن به پیش رود؟

یک راه حل ناشی از استفاده روش های میانگین کردن مدل آن است که در آن فرد ابتدا احتمال پذیری شرطی چند هدف ناشناخته از داده های ارائه شده را ارزیابی می کند .انتخاب مدل و حذف ثانویه این شرط برای یک مدل را با ترکیب "متغیر" مدل دنبال می کندحذف این وابستگی برای سنجش میانگین های احتمالات خاص مدل است که در آن سنجش ها با احتمال پذیری هر مدل مطابقت می کند که یکی درست خواهد بود.

لینک کمکی