بررسی اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه و حسابداری و امور مالی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه و حسابداری و امور مالی آن :

بررسی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه و حسابداری و امور مالی آن
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.

فصل اول:گردشکار واحد تنظیم روابط کار.......

وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار .........

گردشکار واحد اشتغال.......

شرح وظایف عمومی بازرسان کار....

گردشکار واحد بیمه بیکاری

شرح وظایف کارشناس بازار کار.....

فصل دوم: نقش نیروی انسانی...........

پست های ثابت سازمانی....

پرسنل موجود و توزیع کارهای اداره..........

اشنایی با روابط کار صنعتی...........

نقش برنامه ریزی و اموزشی..........

سازمان آموزش و فنی حر فه ای.....

فصل سوم: طرح خود اشتغالی

بیمه بیکاری...........

دانش و سیستم حسابداری.

هدفهای عمده حسابداری....

گزارشهای حسابداری...........

عنوان صفحه

گزارشهای درون سازمانی....

گزارشهای برون سازمانی.....

مدل و عناصر حسابداری.......

پایان نامه گزارش...

گزارش کل کار امور اجتما عی شهرستان میانه:

مقدمه:

گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.

از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده کشور

به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاک آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه کلان در سطح کشور برنامه ریزی های ما منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر

می رسد در شرایط کنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یک استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو کار . اقدامی مناسب

در جهت توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشکلات در زمینه

فراهم کردن فرصتهای کافی اشتغال وجود دارد که حل این معضل در یک برنامه

ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امکان پذیر خواهد بود.

برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی . اجتماعی در شهرستان . ومنطقه و کل کشور است.

لینک کمکی