میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود پایان نامه تربیت بدنی با موضوع میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 46

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مساله 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 3
4-1 اهداف پژوهش 3
1-4-1 هدف کلی 3
2-4-1 اهداف ویژه 3
5-1 فرضیات تحقیق 4
6-1 سوال پژوهشی 5
7-1 محدودیت های تحقیق 7
1-7-1 قابل کنترل 7
2-7-1 خارج از کنترل 7
8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقیق 7
فصل 2- پیشینه تحقیق 9
1-2 مقدمه: 10
2-2 پیشینه تحقیق 10
فصل 3- روش تحقیق 12
1-3 مقدمه 13
2-3 روش تحقیق 13
3-3 جامعه آماری 14
4-3 جمعیت نمونه «نمونه آماری» 14
5-3 متغیرهای تحقیق 14
1-5-3 متغیر وابسته: 14
2-5-3 متغیر مداخله گر: 14
6-3 مطالعه مقدماتی 14
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری 15
1-4 مقدمه 16
2-4 مشخصات آزمودنیها 16
3-4 توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه 19
1-4-4 آزمون فرضیه اول 24
2-4-4 آزمون فرضیه دوم 25
3-4-4 آزمون فرضیه سوم 25
4-4-4 آزمون فرضیه 4 26
5-4-4 آزمون فرضیه 5 26
6-4-4 آزمون فرضیه 6 27
7-4-4 آزمون فرضیه 7 27
8-4-4 آزمون فرضیه 8 28
9-4-4 آزمون فرضیه نهم 28
10-4-4 آزمون فرضیه دهم 29
11-4-4 آزمون فرضیه یازدهم 29
12-4-4 آزمون فرضیه دوازدهم 30
فصل 5- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 31
1-5 مقدمه: 32
2-5 بحث و نتیجه گیری 32
3-5 محدودیتهای پژوهش 34
4-5 پیشنهادات 34
5-5 خلاصه تحقیق 35
منابع و مآخذ 37


1-1 مقدمه
سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.
دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد.
ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه, پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.
بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.
در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.


لینک کمکی