تحقیق سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 86

تحقیق سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت
فهرست و پیشگفتار

مقدمه
سو استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.
سو استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضا شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سو استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سو استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علما حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سو استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.
2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.
5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید. ..
بخش اول
مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سو استفاده از اختیارات
الف_ حقوق فرانسه
ب ) حقوق سویس
ج_ حقوق هلند
د _ حقوق لوگزامبورک
هـ _ حقوق یونان
و _ حقوق بلژیک 14)
ز_ حقوق ایران
بخش دوم
حفاظت شرکت در مقابل سو استفاده از اختیارات یا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه
اولاً _ اقدامات تامینی
ثانیاً ضمانت اجرای سو استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن
2) در مورد گروه شرکتها
اولاً رعایت اصل تساوی
دیگر اینکه چه وقت رعایت عدم تساوی غر موجه قابل قبول است؟
ثانیاً _ قبول عدم رعایت تساوی
رابعاً اجرای قواعد مربوط به سو ایتافده از حق
د_ حقوق لوگزامبوک
هـ _ حقوق یونان
و _ حقوق بلژیک
ز _ حقوق ایران
اولاً _ حمایت قانون از اقلیت در مقابل اکثریت
ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی
طرز فکر قراردادی
2 _ فکر تاسیس حقوقی
بخش سوم
حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سو استفاده از اختیارات یا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه(84)
اولاً _ اقامه دعوی علیه شرکت(85)
ثانیا _ اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
دادگاه سهم هر یک را در تقسیم ضرر معین مینماید(92)
ب _ حقوق سویس(94)
اولا_ حمایت قانونی
ثانیاً _ رویه قضائی
ج_ حقوق هلند
د_ حقوق لوگزامبورگ
هـ _ حقوق یونان
و _ حقوق بلژیک
اولا_ حمایت ثالث در مقابل مدیران شرکت
ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شرکتها(111)
ز _ حقوق ایران
نتیجه
منابع:


لینک کمکی