مقایسه عملکرد مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت و سایر مدیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقایسه عملکرد مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت و سایر مدیران :

فصل اول................................................................................................................... 1 ...................................................................................................................................

مقدمه......................................................................................................................... 2

تعریف موضوع.......................................................................................................... 4

اهمیت موضوع.......................................................................................................... 7

اهداف تحقیق............................................................................................................ 10

فرضیات تحقیق........................................................................................................ 11

قلمرو تحقیق............................................................................................................. 12

تعاریف اصطلات...................................................................................................... 13

فصل دوم................................................................................................................. 15

پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ............................. 16

فصل سوم................................................................................................................ 24

سیر تحول مدیریت................................................................................................... 25

نظریه کلاسیک مدیریت............................................................................................ 25

نظریه مدیریت علمی................................................................................................. 26

نظریه مدیریت اداری................................................................................................ 27

نظریه بوروکراسی................................................................................................... 27

مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت ............................................... 28

مکتب روابط انسانی................................................................................................. 28

تئوری علم مدیریت ................................................................................................. 29

نگرش سیستمی ....................................................................................................... 29

مدیریت اقتضائی...................................................................................................... 30

تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی........................................................... 31

تعاریف مدیریت........................................................................................................ 35

ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت........................................................................... 37

مهارت مورد نیاز مدیران......................................................................................... 39

عوامل موثر در موفقیت مدیران............................................................................... 44

ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران................................................................. 45

عوامل موثر در اثر بخشی سازمان ........................................................................ 49

وظایف مدیران......................................................................................................... 51

برنامه ریزی ........................................................................................................... 53

انواع برنامه ریزی.................................................................................................... 54

مراحل عمده برنامه ریزی........................................................................................ 55

برنامه ریزی موثر.................................................................................................... 56

سازماندهی-تامین بکارگیری نیروی انسانی........................................................ 59-57

نظارت و کنترل........................................................................................................ 60

هدایت و رهبری....................................................................................................... 61

سلسله مراتب نیازها................................................................................................. 63

انگیزش و رفتار....................................................................................................... 64

بهداشت روانی......................................................................................................... 65

تئوری x و y ........................................................................................................... 66

نظریه گروهای انسانی............................................................................................. 67

مطالعات در مورد نظریه رهبری............................................................................. 68

سیستم مدیریت لیکرت............................................................................................. 71

رهبری اقتضایی....................................................................................................... 72

رهبری موفق............................................................................................................ 73

همگانی و رهبری..................................................................................................... 74

رهبری مبتنی بر عشق و محبت................................................................................ 76

مدیریت مشارکتی .................................................................................................... 79

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت............................................................. 81

مزایای مشارکت....................................................................................................... 82

برنامه ریزی و اجرای تغییر.................................................................................... 84

فرآیند ایجاد تغییر.................................................................................................... 86

خلاقیت و نوآوری.................................................................................................... 87

فرآیند خلاقیت.......................................................................................................... 88

ویژگی افراد خلاق.................................................................................................... 89

موانع خلاقیت........................................................................................................... 90

استراتژی نوآوری................................................................................................... 91

روابط انسانی........................................................................................................... 92

روابط انسانی در مدرسه......................................................................................... 93

شاخص روابط انسانی مطلوب................................................................................. 95

عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان........................................................... 96

فصل چهارم

روش تحقیق............................................................................................................ 101

جامعه آماری.......................................................................................................... 102

ابزار جمع آوری اطلاعات....................................................................................... 103

نحوه جمع آوری اطلاعات....................................................................................... 104

روشهای آماری تحقیق........................................................................................... 105

فصل پنجم ............................................................................................................. 106

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یک......................................................... 107

نمودار فرضیه 1..................................................................................................... 108

جدول شماره 2 فرضیه 1....................................................................................... 109

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو......................................................... 111

نمودار فرضیه 2..................................................................................................... 112

جدول شماره 2 فرضیه 2....................................................................................... 113

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه........................................................ 115

نمودار فرضیه 3..................................................................................................... 116

جدول شماره 2 فرضیه 3....................................................................................... 117

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار..................................................... 119

نمودار فرضیه 4..................................................................................................... 120

جدول شماره 2 فرضیه 4....................................................................................... 121

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج........................................................ 123

نمودار فرضیه 5..................................................................................................... 124

جدول شماره 2 فرضیه 5....................................................................................... 125

خلاصه تحقیق و نتیجه ........................................................................................... 128

پیشنهادات .............................................................................................................. 131

محدودیتها و تنگناهای تحقیق.................................................................................. 133

پیوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مدیران

شیوه نامه انتصاب مدیران


لینک کمکی