پاورپوینت قراردادهای EPC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قراردادهای EPC :

دانلود پاورپوینت قراردادهای EPC در 101 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت قراردادهای EPC
فهرست مطالب:

قرارداد

ویژگی های عقد و یا قرارداد

شرایط صحت قرارداد

مراحل مختلف و ساختار پروژه های سرمایه گذاری

مشاور کارفرما

قرار داد پیمانکاری

مراحل اجرای پروژه های صنعتی

مطالعات شناسایی طرح

basic designتهیه طرح مقدماتی

detailed projectمطالعات تفصیلی طرح

اجرای طرح

EPC مشمولیت قانونی

( E.P.C ویژگی قرارداد (

EPCویژگی

انواع قراردادهای پیمانکاری

مفهوم مشارکت در E.P.C , E.P

قرارداد احداث بهره برداری, انتقال (واگذاری) – B.O.T

قرارداد احداث (ساخت) تملک و بهره برداری B.O.O

قرارداد ساخت, تملک, بهره برداری, انتقال(B.O.O.T)

قرارداد احداث , انتقال, بهره برداری (B.T.O)

قرارداد احداث, اجاره, انتقال (B.L.T)

قرارداد تأمین مالی Finance

EPCموضوع پیمان در

مبلغ پیمان

پرداخت ها

تاریخ تنفیذ پیمان

مراحل ابتدایی پیمان

عوامل پیمان

مفاهیم اساسی در پیمان

مفاهیم اساسی پیمان

لیسانس

EPC مفاهیم اساسی پیمان

انتقال تکنولوژی

آموزش کارکنان کارفرما

اسناد پیمان

مالکیت اسناد

انواع ضمانت نامه ها در EPC

آزادسازی ضمانتنامه ها

بیمه نامه ها و مسولیت تهیه آنها

تعهدات و مسئولیت های پیمانکار

تاییدات پیمانکار

تعهدات و مسئولیت های کارفرما

تغییر در کارها

وظایف مشاور کارفرما

بازرسی و کنترل کیفی کار

وظیفه پیمانکار در کنترل کیفی کار

پرداخت ها به پیمانکار

هزینه های متفرقه دیگر

پرداخت های موقت

تغییرات در مبلغ پیمان

نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییرکارها

صورت وضعیت قطعی کی تنظیم می شود؟

فرایند پذیرش صورت وضعیت قطعی

بعد از صورت وضعیت قطعی

mechanical completion تکمیل مکانیکی

راه اندازی وآزمایش عملکردی

تحویل موقت

دوره مسولیت رفع نقص

تحویل قطعی

تغییرات مدت پیمان فقط در شرایط زیر است :

مدت پیمان در شرایط زیرکاهش پیدا می کند:

تعلیق

تاخیر در اتمام به موقع کار

خاتمه پیمان به درخواست کارفرما وموارد اجرایی بعد از آن

برکناری پیمانکار توسط کارفرما در صورت وقوع شرایط ذیل

مراحل اجرایی برکناری پیمانکار

کارهای اجرایی پیمانکار در صورت خاتمه

خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار, در شرایط ذیل

مسولیت های کار فرما در پذیرش ضرر و زیان

مسولیت های پیمانکار در پذیرش ضرر و زیان

حوادث قهری

حل اختلاف

اقامتگاه قانونی

حد مسولیت مالی پیمانکار

قوانین و مقررات حاکم برپیمان

منابع


لینک کمکی